1. Özdoğan, A.J. Sadallah, G. Emirönal, B.Ç. Yeğen, N.B. Ulusoy. Özofagusun yutma işlevinde ısının etkisi. 11.Ulusal Gastroenteroloji kongresi, Antalya, 1994.
 2. Sungur, O. Özdoğan, B. Ceyhan, T. Çelikel. Akut solunum yetmezliğinde noninvazif yüz maskesi ile mekanik ventilasyon. XXII. Ulusal Solunum Araştırmaları Derneği Kongresi, Nevşehir, 1994.
 3. Özdoğan, M. Sungur, B. Ceyhan, T. Çelikel. Kemik iliği transplantasyonu olan hastalarda saptanan akciğer komplikasyonları: 26 hastanın değerlendirilmesi. XXII. Ulusal Solunum Araştırmaları Derneği Kongresi, Nevşehir, 1994.
 4. Sungur, O. Özdogan, B. Ceyhan, T. Çelikel. İnspiratuar akım paternlerinin solunum mekanikleri ve kan gazları üzerine etkileri. XXII. Ulusal Solunum Araştırmaları Derneği Kongresi, Nevşehir, 1994.
 5. Çelikel, B. Ceyhan, M. Sungur, A. Sipahi, O. Özdoğan. Kronik obstruktif akciğer hastalığında ve astmada sereventin yeri. XXII. Ulusal Solunum Araştırmaları Derneği Kongresi, Nevşehir, 1994.
 6. Özdoğan, M. Sungur, B. Ceyhan, T. Çelikel. Marmara Üniversitesi genel dahiliye servis ve yoğun bakım ünitesinde 1 aylık süre içinde izlenen hastalarda akciğer hastalıkları prevalansı. XXII. Ulusal Solunum Araştırmaları Derneği Kongresi, Nevşehir, 1994.
 7. Kırış, F. Enç, V. Korten, O. Özdoğan, B. Ceyhan, T. Çelikel. Bir tetanoz olgu sunumu. XXII. Ulusal Solunum Araştırmaları Derneği Kongresi, Nevşehir, 1994.
 8. Avşar, N. Tözün, S. Kaymakoğlu, A. Ökten, Y. Çakaloğlu, C. Kalaycı, O. Özdoğan, A. Mert. Kronik HCV enfeksiyonunda s.ICAM-1 düzeyi: interferonun etkisi.1.Ulusal Hepatoloji kongresi , İstanbul, 1995.
 9. Özdoğan, N. Tözün, E. Avşar, Ş. Kızltaş, N. İmeryüz, N. Aytuğ, C. Kalaycı. Hepatosellüler karsinomada etyolojik faktörler ve ince iğne biyopsisinin değeri. 1. Ulusal hepatoloji kongresi İstanbul, 1995.
 10. Özdoğan, E. Avşar, C. Çiftçi, Ş. Kızıltaş, N. İmeryüz, N. Aytuğ, C. Kalaycı, N. Tözün. HCV’ye bağlı kronik karaciğer hastalığında ribavirin tedavisi. 12. Ulusal Gastroenteroloji kongresi, İzmir, 1995.
 11. Özdoğan, O.S. Gültekin, P. Atagündüz, Ş. Kızıltaş, T. Tecimer, N. Tözün. Midenin malt lenfoması: Dört olgu sunumu. 12.Ulusal gastroenteroloji Kongresi, İzmir, 1995.
 12. Avşar, N. Tözün, H. Tezcan, M. Sungur, M. Okucu, B. İlçöl, F. Üzüm, C. Kalaycı, O. Özdoğan. Karaciğer sirozunda hipoksemi. 12. Ulusal Gastroenteroloji kongresi, İzmir, 1995.
 13. İmeryüz, C. Kalaycı, O. Özdoğan, Ş. Kızıltaş, N. Tözün, N.B Ulusoy. H. Pilori eradikasyonu ile mide çıkış darlığı tedavi edilen peptik ülser olgularımız. 12. Ulusal Gastroenteroloji kongresi, İzmir, 1995.
 14. Özdoğan, N. Tözün, E. Avşar, N. İmeryüz, N. Aytuğ, Ş. Kızıltaş, N.B. Ulusoy, C. Kalaycı. İnflamatuar barsak hastalığında amip enfeksiyonu birlikteliği. 12. Ulusal Gastroenteroloji kongresi, İzmir, 1995.
 15. Somatostatin study group. The effect of somatostatin on variceal rebleeding and clinical outcome after urgent sclerotherapy: A randomised 5. Marmara medical days, 1996. Marmara Medical Journal 1996; 9, no 3, S 26.
 16. İmeryüz, O. Özdoğan, N. Aytuğ, Ş. Kızıltaş, C. Kalaycı. H.Pilori eradikasyonunda omeprazol+roxitromisin, omeprazol+amoksisilin, sukralfat+amoksisilin+metranidazol tedavilerinin etkinliği. 13. Ulusal gastroenteroloji kongresi, 1996.
 17. Özdoğan, Z. Gören, H. Moini, Ç. Çelikel, S. Bilsel, K. Berkman, N. Tözün. Hepatorenal sendromda endotelin-1: Bosentan (endotelin-1 reseptör antagonisti) yararlı mı? 13. Ulusal gastroenteroloji kongresi, Antalya 1996.
 18. Giral, O. Özdoğan, N. Aytuğ, N. İmeryüz, E Avşar, Ç.A. Çelikel, N. Tözün, N.B. Ulusoy, C. Kalaycı. H. pylori eradikasyonu, proflaktik dozda kullanılan aspirinin oluşturduğu gastrointestinal hasarı etkiler mi? Prospektif randomize bir çalışma. 13. Ulusal gastroenteroloji kongresi, Antalya 1996.
 19. Çevik, O.S. Gültekin, E. Avşar, Ş. Kızıltaş, N. Tözün, N. Aytuğ, O. Özdoğan, N. İmeryüz, C. Kalaycı. Peptik ülser kanamalarında skleroterapi, heat probe, tıbbı tedavi etkinliklerinin karşılaştırması. 13. Ulusal gastroenteroloji kongresi, 1996.
 20. Uyar, N. İmeryüz, G. Sarıhan, H. Çeken, O. Özdoğan, Ş. Özgün, N. Tözün. İnflamatuar barsak hastalığında HLA DRB allellerinin değeri. 13.Ulusal Gastroenteroloji kongresi, 1996.
 21. Ersöz, Y. Budak, O. Özdoğan, D. Gogas, S. Akalın. Diabetik sıçan modelinde losartan’ın atrial natriüretik peptid düzeyleri üzerine etkisi. 33.Ulusal diabet kongresi, 1997,Marmaris.
 22. Özdoğan, Z. Gören, Y. Budak, K. Berkman, N. Tözün. Siroz oluşturulmuş sıçanda akut endotoksineminin nitrik oksit ve atrial natriüretik peptid düzeyleri ile ilişkisi. II.Türkiye Hepatoloji Kongresi, İstanbul, 1997.
 23. Özdoğan, Ç. Çelikel, F. Eren, E. Avşar, C. Kalaycı, N. Tözün. Kronik HCV hepatiti interferon tedavisine yanıtı etkileyen faktörler: Karaciğer demiri ve fibrozis skorunun önemi. II.Türkiye Hepatoloji Kongresi, İstanbul, 1997.
 24. Ö. Hamzaoğlu, İ. Alican, Ö. Kurtkaya, E. Elbüken, E. Avşar, O. Özdoğan, A. Sav, N. Tözün. Sıçanlarda oluşturulmuş TNBS-E kolit modelinde hiperbarik oksijen tedavisinin etkinliği. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul,1998.
 25. Güney, D. Tüney, E. Avşar, H. Över, O. Özdoğan, N. Tözün. Sirozda oktreotid kullanımının böbrek fonksiyonları üzerine etkisi ve prognostik değeri. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 1998.
 26. Avşar, G. Taşan, H. Över, A. Giral, F. Enç, O. Özdoğan, N. İmeryüz, N. Aytuğ, H. Çevik, C. Kalaycı, N. Tözün, N.B. Ulusoy. Perkütan endoskopik gastrostomi sonuçlarımız. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 1998.
 27. K. Gürbüz, L. Demirtürk, Y. Yazgan, R. Öztürk, O. Tarçın, O.C. Özdoğan. Nimesulid ve Naproksen Na kullanımına bağlı gastropati ile gastrik rezidüel prostoglandin E2 düzeyi arasındaki ilişki. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 1998.
 28. Öztürk, A.K. Gürbüz, L. Demirtürk, Ç. Başekim, O.C. Özdoğan, S.N Haskök, O. Tarçın. Kronik karaciğer hastalığında safra kesesi motilitesi ve otonom nöropati ile ilişkisi. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi; İstanbul, 1998.
 29. K. Gürbüz, R. Öztürk, L. Demirtürk, O. Tarçın, O.C. Özdoğan. Kronik karaciğer hastalarında otonom nöropati ile düzeltilmiş QT arasındaki ilişki. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 1998.
 30. K. Gürbüz, R. Öztürk, L. Demirtürk, Y. Yazgan, O. Tarçın, O.C. Özdoğan. Gastroskopide neıguan noktası akustimulasyonu. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 1998.
 31. Ö. Hamzaoğlu, İ. Alican, Ö. Kurtkaya, E. Elbüken, O. Özdoğan. Hiperbarik oksijen tedavisi sıçanlarda oluşturulan TNBS-E kolit modelinde deksametazon tedavisi kadar etkindir. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi , Kemer, 1999.
 32. Giral, F.Y. Enç, O. Özdoğan, G. Taşan, N. İmeryüz, E. Avşar, N. Tözün. İnterferon tedavisine yanıtsız kronik hepatit C hastalarında ribavirin+interferon kombine tedavisinin etkinliği. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Kemer, 1999.
 33. Tarçın, L. Demirtürk, T. Kavşar, Y. Yazgan, B. Yeğen, O.C. Özdoğan, Ş. Yıldırım, S. Kaleli. İnterferon-alfa2a’nın antifibrotik etkilerinin hepatik fibrozis modelinde incelenmesi. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Kemer, 1999. (Ulusal kongre ödülü).
 34. Ö.Atuğ, Ö.Kurtkaya, H.Ö.Hamzaoğlu, N.İmeryüz, Özdoğan, A.Sav, N.Tözün. İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Isı Şoku Proteini 60 ve 72’nin (HSP60,HSP72) intestinal expresyonu ve 5-ASA tedavisinin etkileri. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 2000, S11, (Ulusal kongre ödülü).
 35. Giral, O.Özdoğan, Ç.A.Çelikel, N.Tözün, C.Kalaycı. Gastroösefageal reflü ve Helikobakter Pylori eradikasyonu: Lansoprozol tedavi etkinliğinde azalma. . Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 2000, S31.
 36. Gençosmanoğlu, O.Şad, O.Özdoğan, E.Avşar, H.Ö.Hamzaoğlu, C.Kalaycı, N.Tözün. Perkütan endoskopik gastrostomi: 50 olguluk seri sonuçları. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 2000, P103.
 37. G.Duman, U.Över, H.Hamzaoğlu, O.Özdoğan, N.İmeryüz, G.Söyletir, N.Tözün. Amebiasis, inflamatuar barsak hastalığının alevlenmesinden sorumlu olabilir mi? Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 2000, P 250.
 38. Türe, E.Avşar, C.Mantaş, M.Akkiprik, H.Över, DG. Duman, A.Giral, G.Taşan, F.Enç, O.Atuğ, O.Özdoğan, N.İmeryüz, C.Kalaycı, N.Tözün. Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) hastalarında TTV prevalansı ve klinik önemi. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 2000, P363.
 39. C.Özdoğan, Y.Özen, H.Al Ahdap, F.Dane, A.Giral, F.Enç, N.İmeryüz, C.Kalaycı, N.Tözün. Kemik iliği transplantı olan hastalarda karaciğer hasarı insidensi ve risk faktörleri. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 2000, P396.
 40. Gültekin, A.Giral, T.Parmaksızoğlu, O.Özdoğan, F.Enç, N.İmeryüz, K.Memişoğlu, C.Kalaycı, N.Tözün. Kronik anal fissür tedavisinde botulinum toxini injeksiyonu ile lateral internal sfinkterotomi tedavilerinin karşılaştırılması. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 2001, S-A/1.
 41. Ç.Çelikel, E.Avşar, S.Sezgin, Özdoğan, D.Duman, A.Bozbaş, H.Ö. Hamzaoğlu, N.Tözün. Mide intestinal metaplazi, displazi, ve karsinomlarında topoizomeraz I ve II-Alfa immunekspresyonu. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 2001, S-G/1.
 42. Duman, D.Tüney, Ç.Çelikel, E.Avşar, O.Özdoğan, N.Tözün. Nonalkolik hepatosteatoz’da karaciğer demir birikiminin BT karaciğer görüntülemesine etkisi. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 2001, PJ-30
 43. Osman Özdoğan, Monica Guevara, Dara Las Heras, Tea Restucia, Vicente Arroyo, Pere Gines. Hepatorenal sendromda son 10 yılda klinik gidiş, prognoz ve doğal seyirde gelişmeler: Barcelona tecrübesi. 19.NGW Antalya 2002, SB 9/5, Sözlü Sunum.
 44. Tahan, B.Yıldırım, F.Türe, A.Giral, O.Özdoğan, N.İmeryüz, C.Kalaycı, E.Avşar, A.Mert, H.Şentürk, N.Tözün. Kronik Hepatit C’li Hastaların Çocuklarında Anti-HCV Pozitifliği. 19.NGW Antalya 2002, PB 7/23.
 45. Firüze Yılmaz Enç, Neşe İmeryüz, Levent Akın, Tunç Öneş, Fuat Dede, H.Turgut Turoğlu, Nihat Aksoy, Gözde Ulfer, Nural Bekiroğlu, Goncagül Haklar, Berrak Ç. Yeğen, Jens F Rehfeld, Jens Holst, Osman Özdoğan, Nefise Ulusoy. Orlistat katı mide boşalmasını hızlandırır. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2003, PB.02/34
 46. Orhan Tarçın, Kadir Avşar, Osman Cavit Özdoğan, Özlem Tarçın, Alp Günay. Serum prolidaz aktivitesinin hepatik fibrozisde non-invazif belirteç olarak kullanılabilirliği. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2003, PB.07/50.
 47. İraj Barghi, Gülderen Demirel, Hülya Över Hamzaoğlu, Osman Özdoğan, Adnan Giral, Erol Avşar, Neşe İmeryüz, Nezih Hekim, Nurdan Tözün. Crohn hastalığında (CH) interlökin I reseptör antagonist (IL-1RN) gen polimorfizmi ve anti saccaromyces cerevisiae antikorunun (ASCA) tanı değeri. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2003, PB.09/30.
 48. Hüseyin Atalay, Çağatay Cimşit,  Osman Özdoğan, Feyyaz Baltacıoğlu, Davut Tüney,  Adnan Giral, Özlen Atuğ, Iraj Barghi, Cem Kalaycı, Nurdan Tözün. Siroz Hastalarında Post-Prandial Yanıtın Hemodinamik Ve Doppler Ultrasonografi Çalışmaları İle Değerlendirilmesi. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2003, PB.07/65.
 49. Suna Yapalı, Arzu Tftikçi, Aydın Atakan, Elif Birtaş, Neşe İmeryü, Serhan Tuğlular, Osman Özdoğan, Nurdan Tözün, Mahmut Bayık, Emel Akoğlu. Böbrek naklinden 6 ay sonra gelişen bir gastrik lenfoma olgusu: Ebstein Barr virusun rolü. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Malatya 2005. The Turkish Journal of Gastroenterology, vol 16, Supplement 1, sayfa 62, 2005.
 50. Arzu Tiftikçi, Ali Sever, Davut Tüney, Hakan Akın, Canan Erzen, Nurdan Tözün, Osman Özdoğan. Siroz hastalarında Hepatosellüler Karsinoma taramasında altı ayda bir ultrasonografi ve alfa-fetoproteine ek olarak yılda bir kez batın tomografisi yapılması tanıda yanlış pozitifliği arttırmaktadır. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Malatya 2005. The Turkish Journal of Gastroenterology, vol 16, Supplement 1, sayfa 15, 2005.(Sözlü bildiri)
 51. Hakan Akın, Zekaver Odabaşı, Hüseyin Atalay, Hüseyin Koçak, Gülçin Kantaracı, Çetin Özener, Osman Özdoğan, Nurdan Tözün. Marmara Depreminde Crush sendromu gelişen hastalarda stres ülseri kanama prevalansı ve risk faktörleri. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Malatya 2005. The Turkish Journal of Gastroenterology, vol 16, Supplement 1, sayfa 9, 2005. (sözlü bildiri).
 52. Fatih Eren, Melike Avşar, Filiz Türe Özdemir, Defne Tamar, Veysel Tahan, Onur Gürata, Güner Söyletir, Osman Özdoğan, Neşe İmeryüz, Erol Avşar, Nurdan Tözün. Damariçi madde bağımlılarında okült HBV infeksiyonu. 5. Ulusal Hepatoloji kongresi, İstanbul 2005. Kongre Bildiri kitabı, sayfa 17.
 53. Alla Eldeen Kedrah, Feyza Gündüz, Osman Özdoğan, Deniz Duman, Adnan Giral, Erol Avşar, Çiğdem Çelikel, Nurdan Tözün, Cem Kalaycı, Neşe İmeryüz. Demir eksikliği anemisi olan hastalara rutin üst ve alt endoskopi yapmalı mı? 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, İstanbul 2006. The Turkish Journal of Gastroenterology, vol 17, Supp. 1, sayfa 270.
 54. Güray Can, Serdar Aktolga, Hakan Akın, Feyza Gündüz, Allaedden Kedrah, Osman Özdoğan, Nurdan Tözün, Neşe İmeryüz. Perkütan Endoskopi Gastrostomili Olgularımızın geriye dönük irdelenmesi. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, İstanbul 2006. The Turkish Journal of Gastroenterology, vol 17, Supp. 1, sayfa 273.
 55. Hakan Akın, Veysel Tahan, Zekaver Odabaşı, Hüseyin Atalay, Hüseyin Koçak, Gülçin Kantarcı, Çetin Özener, Osman Özdoğan, Nurdan Tözün. Crush sendromu gelişen hastalarda aminotransferaz yüksekliği ve izlem. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, İstanbul 2006. The Turkish Journal of Gastroenterology, vol 17, Supp. 1, sayfa 258.   Ulusal Hepatoloji kongresi, İstanbul 2007. Hepatology Forum, vol 1, no 1, sayfa 47, 2007.
 56. Hakan Akın, Serdal Aktolga, Osman Özdoğan, Güray Can, Gülgün Tahan, Neşe İmeryüz, Adnan Giral, Deniz Duman, Özlen Atuğ, Arzu Tiftikçi, Veysel Tahan, Hülya Över Hamzaoğlu, Erol Avşar, Cem Kalaycı, Nurdan Tözün. Siroz ve portal hipertansiyon hastalarında gastrik varis sıklığı: 15 yıllık deneyim sonuçları. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, İstanbul 2006. The Turkish Journal of Gastroenterology, vol 17, Supp. 1, sayfa 229.
 57. Orhan Tarçın, Veysel Tahan, Aysun Bozbaş, Berna Oktar, Nursal Gedik, Erol Avşar, Çiğdem Çelikel, Osman Özdoğan, Nurdan Tözün. Etanerceptin koledok ligasyonu ve dimetilnitroamin yöntemi ile oluşturulan deneysel hepatik fibroz modelleri üzerindeki etkileri. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, İstanbul 2006. The Turkish Journal of Gastroenterology, vol 17, Supp. 1, sayfa 228.
 58. Türkan Akbaş, Neşe İmeryüz, Sait Karakurt, Osman Özdoğan, Turgay Çelikel, Nurdan Tözün. Karaciğeryetmezliği ve Siroz dışı portal hipertansiyonu olan hastalarda kanamaya yönelik erken girişim mortaliteyi azaltmaktadır.  Ulusal Gastroenteroloji Haftası, İstanbul 2006. The Turkish Journal of  Gastroenterology, vol 17, Supp. 1, sayfa 227.
 59. Fergün Aydın, Güray Can, Hakan Akın, Kemal Kuşçuoğlu, Osman Özdoğan, Nurdan Tözün. Hepatit C hastalarında sosyal damgalanma (Stigmatiasyon) ve hasta üzerine etkileri. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, İstanbul 2006. The Turkish Journal of  Gastroenterology, vol 17, Supp. 1, sayfa 205.
 60. Osman Özdoğan, Hakan Akın, Veysel Tahan, Neşe İmeryüz, Nurdan Tözün. Kronik hepatit C tedavisi sırasında gelişen bir interstisyel pnömonitis olgusu. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, İstanbul 2006. The Turkish Journal of Gastroenterology, vol 17, Supp. 1, sayfa 203.
 61. Osman Özdoğan, Veysel Tahan, Altuğ Çinçin, Neşe İmeryüz, Nurdan Tözün. Kronik hepatit C’li hastada PEG-İnterferon Alfa-2B ve Ribavirin tedavisi sırasında gelişen akut pankreatit vakası. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, İstanbul 2006. The Turkish Journal of Gastroenterology, vol 17, Supp. 1, sayfa 154.
 62. Feyza Gündüz, Onur Buğdaycı, Alla Eldeen Kedrah, Arzu Tiftikçi, Hakan Akın, Davut Tüney, Erol Avşar, Nurdan Tözün, Osman Özdoğan. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, İstanbul 2006. The Turkish Journal of Gastroenterology, vol 17, Supp. 1, sayfa 37
 63. Filiz Türe Özdemir, Fatih Eren, Arzu Tiftikçi, Veysel Tahan, Hakan Akın, Feyza Gündüz, Alla Elden Kedrah, Deniz Duman, Yücel Üstündağ, Nurdan Tözün, Osman Özdoğan. Hepatosellüler Karsinomalı vakalarda aflatoksine bağlı oluşan P53 Kodon 249 mutasyon taraması. 6. Ulusal Hepatoloji kongresi, İstanbul 2007. Hepatology Forum, vol 1, no 1, sayfa 39, 2007.
 64. Sena Tokay, Feruze Yılmaz Enç, Osman Cavit Özdoğan, Beste Özben, Yeşim El Ahdap, Feyza Gündüz, Alaattin Kedrah, Özlen Atuğ, Neşe İmeryüz, Erol Avşar, Nurdan Tözün. Siroz hastalarında kardiyomiyopati hastalığın evresi ile direkt ilişkilidir. 6. Ulusal Hepatoloji kongresi, İstanbul 2007. Hepatology Forum, vol 1, no 1, sayfa 85, 2007.
 65. Veysel Tahan, Özlen Atuğ, Fatih Eren, Hakan Akın, Hafize Uzun, Osman Özdoğan, Çiğdem Çelikel, Erol Avşar, Nurdan Tözün. Melatonin metionin ve kolinden yoksun diyetle geliştirilen nonalkolik steatohepatit modelde hepatosit apoptozu, inflamasyon belirteçleri ve histopatoloji üzerine etkisi. 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Nevşehir, 2007. The Turkish of Gastroenterology, vol 18, Supll. 1, sayfa 17.
 66. Fatih Eren, Nurdan Tözün, Filiz Türe Özdemir, Hakan Akın, Hülya Över Hamzaoğlu, Osman Özdoğan, Neşe İmeryüz, Erol Avşar. Türk populasyonundaki P53 Kodon 72 polimorfizmi ülseratif kolit hastalarında steroid kullanımı ve ailede inflamatuar barsak hastalığı varlığı ile ilişkilidir. 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Adana 2008. The Turkish Journal of Gastroenterology, vol 19, Suppl. 1, sayfa 14.
 67. Fatih Eren, Nurdan Tözün, Filiz türe Özdemir, Neşe İmeryüz, Hülya Över Hamzaoğlu, Osman Özdoğan, Erol Avşar. P53 Kodon 72 Pro Allel ve Pro/Pro Homozigot Genotipi Türk populasyonundaki, Hepatosellüler Karsinoma ile ilişkilidir. 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Adana 2008. The Turkish Journal of Gastroenterology, vol 19, Suppl. 1, sayfa 6.
 68. Fatih Eren, Nurdan Tözün, Filiz Türe Özdemir, Hülya Över Hamzaoğlu, Neşe İmeryüz, Osman Özdoğan, Erol Avşar. Türk populasyonundaki Hepatosellüler karsinoma ile DNA Tamir Geni XRCC3 THR241MET Polimorfizmi ilişkilidir. 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Adana 2008. The Turkish Journal of Gastroenterology, vol 19, Suppl. 1, sayfa 7.
 69. Fatih Eren, Nurdan Tözün, Filiz Türe Özdemir, Osman Özdoğan, Hülya Över Hamzaoğlu, Neşe İmeryüz, Erol Avşar. Crohn Hastalığı ve Lipoprotein Lipaz Gen (SER447X) polimorfizmi ilişkisi. 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Adana 2008. The Turkish Journal of Gastroenterology, vol 19, Suppl. 1, sayfa 103.
 70. Reşat Özaras, Veysel Tahan, Hakan Akın, Osman Özdoğan, Gülsen Özbay, Çiğdem Çelikel, Kenan Midilli, Arif Kaygusuz, Nurten Arıcan, Necati Yenice, Bahadır Ceylan, Muzaffer Fincancı, Zühal Gücin, Recep Öztürk, Fehmi Tabak, Erol Avşar, Nurdan Tözün, Hakan Şentürk, Ali Mert. Kronik Hepatit C enfeksiyonunda Apoptoz ve tedaviye yanıt ilişkisi. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Adana 2008. The Turkish Journal of Gastroenterology, vol 19, Suppl. 1, sayfa 35.
 71. Filiz Türe Özdemir, Fatih Eren, Hakan akın, Feyza Gündüz, Yeşim Alahdap, Neşe İmeryüz, Hülya Över Hamzaoğlu, Erol Avşar, Nurdan Tözün, Osman Özdoğan. Hepatosellüler Kanserde Toll-Like Reseptör-4 (ASP299GLY ve THR399ILE) ve CD14 (-159) Polimorfizmi. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Adana 2008. The Turkish Journal of Gastroenterology, vol 19, Suppl. 1, sayfa 191.
 72. Oya Yönal, Yusuf Yılmaz, Ramazan Kurt, Yeşim Alahdap, Alla Eldeen Kedrah, Özlen Atuğ, Neşe İmeryüz, Erol Avşar, Osman Özdoğan. Tenofovir Kronik B Hepatiti hastalarında HBV DNA değerlerinin ilk haftalarda hızlı düşürmektedir. 7. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İzmir, 2009. Bildiri Kitabı sayfa 262.
 73. Filiz Türe Özdemir, Nurdan Tözün, Fatih Eren, Hakan Akın, Arzu Tiftikçi, Veysel Tahan, Neşe İmeryüz, Osman Özdoğan, Erol Avşar. 7. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İzmir, 2009. Bildiri Kitabı sayfa 242.
 74. Fatih Eren, Nurdan Tözün, Filiz Türe Özdemir, Veysel Tahan, Arzu Tiftikçi, Neşe İmeryüz, Hülya Över Hamzaoğlu, Osman Özdoğan, Erol Avşar. Türk populasyonundaki HCV enfeksiyonu ile DNA tamir geni XRCC3 THR Allel taşıyıcılığı ilişkilidir. 7. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İzmir, 2009. Bildiri Kitabı sayfa 136.
 75. Aidos Sykymbayev, Fatih Eren, Arzu Tiftikçi, Filiz Türe Özdemir, Feyza Gündüz, Ala Eldeen Kedrah, Yeşim Özen Alahdap, Oya Yönal, Erol Avşar, Cem Kalaycı, Osman Özdoğan. Hepatosellüler Karsinomda prognoza etki eden faktörler: Farklı evrelemeler ve Anjiogenetik/Anti-anjiogenetik Faktörlerin etkisi. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İzmir, 2009. Bildiri Kitabı sayfa 80.
 76. Fatih Eren, Nurdan Tözün, Filiz Türe Özdemir, Veysel Tahan, Arzu Tiftikçi, Neşe İmeryüz, Hülya Över Hamzaoğlu, Osman Özdoğan, Erol Avşar. Türk populasyonundaki Hepatit B ve C infeksiyonlu hastalarda P 53 kodon 72 PRO/ARG Polimorfizmi. 7. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İzmir, 2009. Bildiri Kitabı sayfa 134.
 77. Sezgi Çınar, Yeşim Özen Alahdap, Alla Eldeen Kedrah, Neşe İmeryüz, Erol Avşar, Nurdan Tözün, Osman Özdoğan. İnterferon tedavisi alan HCV’li hastalara verilen eğitim yaşam kalitesini etkiler mi? 7. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İzmir, 2009. Bildiri Kitabı sayfa 46.